Tumblelog by Soup.io
 • c3o
 • grah
 • jooray
 • worm23
 • mactux
 • serdarserdar
 • kloh
 • evolusion
 • cygenb0ck
 • basketmaker
 • enceha
 • esad
 • PawelS
 • cygi-chan
 • monitoring
 • andrius
 • M69nuM
 • guyver
 • tomashevska
 • jointskurwysyn
 • misza
 • julsly
 • bazyliszek
 • white-eyes
 • pingwineq
 • niezwyykla
 • inspi2
 • indestructibleforever
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

There are only two hard things in computer science
oder so ähnlich
Reposted fromdhoop dhoop viadeinneuerfreund deinneuerfreund
5467 4d1b
South Carolina, US, forest fire.
4846 d0b0 500
Reposted frombiru biru viabina bina
It's because of the privacy settings of the soup of the post. I guess the soup has a privacy setting of Friendsonly - "Let only my friends view my soup".
4074 e8a4 500
Reposted fromtgs tgs viabina bina
Czemu chcemy przypodobać się otoczeniu?  Czemu wciąż Cię kocham? Czemu Cię nienawidzę? Czemu po alkoholu mam moralniaki? Czemu chciałabym żebyś się odezwał? Czemu mnie tak ranisz? Czemu zjadłam te piguły? Czemu wczoraj siedziałam do późna i paliłam papierosy jeden za drugim? Czemu chwilami robiło mi się smutno? Czemu myślami byłam gdzie indziej? Czemu tak bardzo wolałabym zaszyć się w domu na tydzień? Czemu wszystkie dni zlewają się w jedno? Czemu nie dasz mi szansy? Czemu chcę się naprawić? Czemu chcę ogarnąć swoją głowę i nie mieć jazd? Czemu tak płynę w używkach? Czemu wracam późno do domu i chcę przespać życie? Czemu dzisiaj zadaję tyle pytań?
[Taki poranek] 09:00
Reposted bypikkumyyschulz23milch
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaaisolro aisolro
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
4513 c55d
czasem płynie tylko jedna łza.
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajestemjeden jestemjeden
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaMyBlackWings MyBlackWings
2535 4ea2
Reposted fromiloveMeryl iloveMeryl viaaisolro aisolro
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viamatuszczak matuszczak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl